کنفرانس ها و سمینار ها

خلاصه مقالات هفتمین سمینار دوسالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات دومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات بیست و دومین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات نهمین سمینار دوسالانه شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات بیست و ششمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات بیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات بیستمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات بیست و ششمین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات سیزدهمین سمیناردوسالانه الکتروشیمی انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات بیست و یکمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات اولین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات سومین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات پنجمین کنفرانس بین‌المللی زئولیت انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات دهمین کنفرانس آموزش شیمی انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات بیست و پنجمین کنفرانس شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات بیستمین کنگره انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات ششمین سمینار دوسالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات دومین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات بیست و پنجمین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات چهارمین کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات بیست و چهارمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات نوزدهمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات هشتمین سمینار شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات دوازدهمین سمینار دوسالانه الکتروشیمی انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره شیمی انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات هجدهمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات نخستین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی