خلاصه مقالات بیستمین کنگره انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه فردوسی مشهد
زمان برگزاری: ۲۸-۲۶ تیر ماه ۹۷
دبیر علمی کنگره: جناب آقای دکتر حسین عشقی
دبیر اجرایی کنگره: جناب آقای دکتر امیرشکوه سلجوقی