کمیته شیمی صنعت

اعضای کمیته

دوره ۱۳۹۷-۱۳۹۹

 

لیست اعضای منتخب دوره جدید(۱۳۹۷-۱۳۹۹) کمیته تخصصی شیمی صنعت انجمن شیمی ایران :

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس
۱ دکتر بهرام قنبری ریاست کمیته صنعتی شریف

۲

دکترکاظم کارگشا

دبیر کمیته

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

۳

دکتر فلورا حشمت پور

عضو کمیته

خواجی نصیر الدین طوسی

۴

دکتر جلال بصیری پارسا

عضو کمیته

بوعلی سینا-همدان

۵

دکتر علی اکبری

عضو کمیته

جیرفت

۶

دکتر میرقاسم حسینی

عضو کمیته

تبریز

۷

دکترعلیرضا مدرسی عالم

عضو کمیته

سیستان و بلوچستان

۸

دکتر خدیجه هوشیاری

عضو کمیته

صنعتی امیرکبیر

۹ دکتر علی اکبر زینتی زاده لرستانی عضو کمیته رازی کرمانشاه
۱۰ دکتی علی اصغر محمدی عضو علی البدل پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
۱۱ دکتر نقی سعادتجو عضو علی البدل سمنان

دوره ۱۳۹۴-۱۳۹۶

لیست اعضای منتخب دوره (۱۳۹۴-۱۳۹۶) کمیته تخصصی شیمی صنعت انجمن شیمی ایران :

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس
۱ دکترکاظم کارگشا دبیر کمیته پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

۲

دکترمحمد رضا ایروانی

عضو کمیته

اصفهان

۳

دکتر یداله بیات

عضو کمیته

صنعتی مالک اشتر

-----

۴

دکتر علی رحمت پور

عضو کمیته

شهید بهشتی

-----

۵

دکتر نقی سعادتجو

عضو کمیته

سمنان

۶

دکتر مجید عبدوس

عضو کمیته

صنعتی امیرکبیر

۷

دکتر سید حسن قاضی عسگر

عضو کمیته

صنعتی اصفهان

۸

دکتر بهرام قنبری

عضو کمیته

صنعتی شریف


دوره ۱۳۹۱-۱۳۹۳

دوره ۱۳۹۱-۱۳۹۳:

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکتر بابک مختاری

رئیس کمیته

شهید چمران اهواز

۲ دکتر کاظم کارگشا دبیر کمیته پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

۳

دکتر محمد رضا ایروانی

عضو کمیته

اصفهان

۴

دکتر بهرام قنبری

عضو کمیته

صنعتی شریف

۵

دکتر نقی سعادتجو

عضو کمیته

سمنان

۶

دکتر میر قاسم حسینی

عضو کمیته

تبریز

۷

دکتر فلورا حشمت پور

عضو کمیته

خواجه نصیر الدین طوسی

دوره ۱۳۸۹-۱۳۹۱

دوره ۱۳۸۹-۱۳۹۱:

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکتر بابک مختاری

رئیس کمیته

شهید چمران اهواز

۲ دکتر کاظم کارگشا دبیر کمیته پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

۳

دکتر محمد رضا ایروانی

عضو کمیته

اصفهان

۴

دکتر بهرام قنبری

عضو کمیته

صنعتی شریف

۵

دکتر نقی سعادتجو

عضو کمیته

سمنان

۶

دکتر میر قاسم حسینی

عضو کمیته

تبریز

۷

دکتر فلورا حشمت پور

عضو کمیته

خواجه نصیر الدین طوسی

دوره ۱۳۸۷-۱۳۸۹

دوره ۱۳۸۷-۱۳۸۹:

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکتر کاظم کارگشا دبیر کمیته پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

۲

دکتر محمد رضا ایروانی

عضو کمیته

اصفهان

۳ دکتر یداله بیات عضو کمیته صنعتی مالک اشتر -----
۴ دکتر علی رمضانی عضو کمیته زنجان
۵ دکتر نقی سعادتجو عضو کمیته سمنان

۶

دکتر بهرام قنبری

عضو کمیته

صنعتی شریف