سمینارهای کاربردی

 

دبیران سمینارهای شیمی کاربردی انجمن شیمی

ردیف عنوان سمینار محل برگزاری تاریخ دبیر سمینار عکس
۱ اولین سمینار شیمی کاربردی ایران دانشگاه تبریز
۱ و ۲ شهریور ۱۳۹۵
دکتر محمود زارعی
۲ دومین سمینار شیمی کاربردی ایران دانشگاه زنجان ۶ و ۵ شهریور ۱۳۹۶ دکتر محمد حسین رسولی فرد
۳ سومین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران دانشگاه بوعلی سینا ۶ و ۷ شهریور ۱۳۹۷ دکتر جواد صاین