آرشیو سمینارهای شیمی معدنی انجمن شیمی

هفتمین سمینار شیمی معدنی ایران

محل برگزاری: دانشگاه زنجان
زمان برگزاری: 7 الی 8 اسفند 1381
دبیر سمینار: جناب آقای دکتر حسن حسینی منفرد

ادامه ...

سومین سمینار شیمی معدنی ایران

محل برگزاری: دانشگاه تبریز
زمان برگزاری: 11 الی 12 مرداد 1373
دبیر سمینار: جناب آقای دکتر علی اکبر خاندار

ادامه ...

دومین سمینار شیمی معدنی ایران

محل برگزاری: دانشگاه الزهراء
زمان برگزاری: 23 الی 24 بهمن 1370
دبیر سمینار: جناب آقای دکتر یحیی فرهنگی

ادامه ...