معرفی کتاب

فرهنگ نامه ایمنی در آزمایشگاه های شیمی(MSDS موادشیمیایی) جلد اول

مولفین: دکترمصطفی قلی زاده-مهندس حسین بختیاری-امیرعلیشاهی-سیدحسین موسوی

ادامه ...

اصول سنتز ترکیبات آلی (ویرایش سوم)

تالیف: ریچارد آزوالد نورمن، جیمز ماریس کاکسن
مترجمین: دکتر زینت گردی، محمد وزان، امیر جزنیان

ادامه ...

کمومتریکس

تالیف: احمد منبوهی- فریده بندرچیان- سید حمید احمدی- محبوبه شرافتی

ادامه ...

شیمی فیزیک (1)

تالیف: دکتر جمشید مفیدی

ادامه ...

شیمی فیزیک (2)

تالیف: دکتر جمشید مفیدی

ادامه ...

تمرینات شیمی فیزیک

تالیف: دکتر جمشید مفیدی

ادامه ...

پوششهای فلزی و معدنی

تالیف: دکتر جمشید مفیدی

ادامه ...

الکتروشیمی تجزیه ای

تالیف: دکتر جمشید مفیدی

ادامه ...

الکتروشیمی صنعتی

تالیف: دکتر جمشید مفیدی

ادامه ...

شیمی عمومی، آلی و بیوشیمی
برای بهداشت و پرستاری

ترجمه: دکتر محبوبه بهرام نژاد و دکتر اسدالله حسن خانی

ادامه ...