ارایه یک روش رنگ سنجی ساده، ارزان و حساس مبتنی بر واکنش زنجیره ای پلیمراز معمولی(Conventional PCR)  جهت تشخیص مولکولی بیماری  COVID-19توسط  جناب آقای عباس کرمی دانشجوی دکتری شیمی تجزیه دانشگاه بوعلی سینا  به راهنمایی  استاد ارجمند خانم دکتر معصومه حسنی و همکاری گروه ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی همدان به سرپرستی جناب آقای دکتر فرید جلیلیان.

این مطالعه به ارایه روشی می پردازد که مبتنی بر اجتماع قابل برنامه ریزی نانوذرات طلا می باشد و نسبت به روش مرجع      Real-time RT-PCR   ساده تر، ارزان تر و قابل استفاده در مقیاس وسیع می باشد. تنها ابزار ضروری برای این سنجش یک دستگاه چرخه دمایی ساده (Thermal cycler) می باشد. "تبریک و دستمریزاد.