سمینارهای کاتالیست

 


دبیران سمینارهای کاتالیست انجمن شیمی

ردیف عنوان سمینار محل برگزاری تاریخ دبیر سمینار عکس
۱ اولین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران دانشگاه زنجان

۱۱-۰۱  شهریور ۹۷

دبیر: دکتر علی رمضانی

 

دبیر علمی: دکتر محمدعلی رضوانی

 

دبیراجرائی: دکتر سیدجمال طباطبایی رضایی