اهدای منزل پدری پروفسور کاظم سعیدی

به دانشگاه آزاد اسلامی

 

اهدای منزل پدری پروفسور کاظم سعیدی  به دانشگاه آزاد اسلامی

 

منزل مرحوم خلد آشیان، پدر جناب آقای پروفسور کاظم سعیدی استاد محترم شیمی آلی دانشگاه شهید باهنر کرمان و رئیس کمیته ی شیمی آلی انجمن شیمی ایران

لینک خبر: http://www.iau.ac.ir/News/565