سمینارهای شیمی صنعت

 

دبیران سمینارهای شیمی صنعت انجمن شیمی

ردیف

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ

دبیر سمینار

عکس

۱ اولین سمینار شیمی صنعت دانشگاه صنعتی شریف ۲۲-۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۹ دکتر بهرام قنبری
۲ دومین سمینار شیمی صنعت با رویکرد تولید مواد دارویی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران ۱۶ اسفند ۱۳۹۱

دکتر مریم میرزاآقایان

و دکتر کاظم کارگشا

۳  نخستین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی دانشگاه جیرفت
۱۳ و ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
دکتر راضیه رضوی