کمیته شیمی فیزیک

اعضای کمیته

دوره ۱۳۹۷-۱۳۹۹

 

لیست اعضای منتخب دوره جدید (۱۳۹۷-۱۳۹۹) کمیته تخصصی شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران :

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکتر سیف اله جلیلی

ریاست کمیته

خواجه نصیرالدین طوسی

۲

دکتر غلامرضا اسلامپور

دبیر کمیته

خوارزمی

۳

دکتر عبدالخالق بردبار

عضو کمیته

اصفهان

۴

دکتر محمدرضا حسیندخت

عضو کمیته

فردوسی مشهد

۵

دکتر رحمت صادقی

عضو کمیته

کردستان

۶

دکتر سعید عزیزیان

عضو کمیته

بوعلی سینا-همدان

۷

دکتر سیدمرتضی موسوی خوشدل

عضو کمیته

علم و صنعت ایران

۸

دکتر عزیز حبیبی

عضو کمیته

محقق اردبیلی

۹ دکتر محمد حسن موسی زاده عضو کمیته صنعتی امیرکبیر
۱۰ دکتر راضیه رضوی عضو علی البدل جیرفت
۱۱ دکتر مریم دهستانی عضو علی البدل شهید باهنر کرمان

دوره ۱۳۹۴-۱۳۹۶

لیست اعضای منتخب دوره (۱۳۹۴-۱۳۹۶) کمیته تخصصی شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران :

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکتر سیف اله جلیلی

ریاست کمیته

خواجه نصیرالدین طوسی

۲

دکتر غلامرضا اسلامپور

دبیر کمیته

خوارزمی

۳

دکتر افشین شفیعی

عضو کمیته

صنعتی شریف

۴

دکتر شانت شهبازیان

عضو کمیته

شهید بهشتی

۵

دکتر رحمت صادقی

عضو کمیته

کردستان

۶

دکتر سعید عزیزیان

عضو کمیته

بوعلی سینا-همدان

۷

دکتر مسعود همدانیان

عضو کمیته

کاشان

۸

دکتر سعید یگانگی

عضو کمیته

مازندران

دوره ۱۳۹۱-۱۳۹۳

دوره ۱۳۹۱-۱۳۹۳:

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکتر غلامرضا اسلامپور

ریاست کمیته

خوارزمی

۲

دکتر عباسعلی رستمی

دبیر کمیته

مازندران

۳ دکتر حسین اسلامی عضو کمیته خلیج فارس
۴ دکتر مهرداد بامداد عضو کمیته شهید چمران اهواز -----
۵ دکتر غلامعباس پارسافر عضو کمیته صنعتی شریف
۶ دکتر سیف اله جلیلی

عضو کمیته

خواجه نصیرالدین طوسی

۷ دکتر حسن سبزیان عضو کمیته اصفهان

۸

دکتر سعید عزیزیان

عضو کمیته

بوعلی سینا-همدان

دوره ۱۳۸۹-۱۳۹۱

دوره ۱۳۸۹-۱۳۹۱:

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکتر غلامرضا اسلامپور

ریاست کمیته

خوارزمی

۲

دکتر عباسعلی رستمی

دبیر کمیته

مازندران

۳ دکتر حسین اسلامی عضو کمیته خلیج فارس
۴ دکتر مهرداد بامداد عضو کمیته شهید چمران اهواز -----
۵ دکتر غلامعباس پارسافر عضو کمیته صنعتی شریف
۶ دکتر سیف اله جلیلی

عضو کمیته

خواجه نصیرالدین طوسی

۷ دکتر حسن سبزیان عضو کمیته اصفهان

۸

دکتر سعید عزیزیان

عضو کمیته

بوعلی سینا-همدان

دوره ۱۳۸۷-۱۳۸۹

دوره ۱۳۸۷-۱۳۸۹:

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکتر علی حیدر پاکیاری

ریاست کمیته

شیراز

۲

دکتر حسن به نژاد

دبیر کمیته

تهران

۳

دکتر غلامعباس پارسافر

عضو کمیته

صنعتی شریف

۴

دکتر محسن تفضلی

عضو کمیته

صنعتی شریف

۵

دکتر عباسعلی رستمی

عضو کمیته

مازندران

۶ دکتر حسن سبزیان عضو کمیته اصفهان

۷

دکتر علی مقاری

عضو کمیته

تهران

۸

دکتر ولی اله میرخانی

عضو کمیته

اصفهان