کمیته شیمی معدنی

اعضای کمیته

دوره ۱۳۹۷-۱۳۹۹

 

لیست اعضای منتخب دوره جدید (۱۳۹۷-۱۳۹۹) کمیته­ شیمی معدنی انجمن شیمی ایران:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱ دکتر مجید مقدم ریاست کمیته اصفهان
۲ دکتر ولی اله میرخانی دبیر کمیته اصفهان
۳ دکتر عباس ترسلی عضو کمیته شهید چمران اهواز
۴ دکتر مجتبی باقر زاده عضو کمیته صنعتی شریف
۵ دکتر ناصر صفری عضو کمیته شهید بهشتی
۶ دکتر علیرضا سلیمی عضو کمیته فردوسی مشهد
۷ دکتر آزاده تجردی عضو کمیته علم و صنعت ایران
۸ دکتر حمید گلچوبیان عضو کمیته مازندران
۹ دکتر نیلوفر اکبرزاده عضو کمیته سیستان و بلوچستان
۱۰ دکتر ریحانه ملکوتی عضو علی البدل بیرجند
۱۱ دکتر بهزاد سلطانی عضو علی البدل شهید مدنی آذربایجان

دوره ۱۳۹۴-۱۳۹۶

لیست اعضای منتخب دوره (۱۳۹۴-۱۳۹۶) کمیته­ شیمی معدنی انجمن شیمی ایران:

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱
دکتر مهدی امیر نصر
ریاست کمیته
صنعتی  اصفهان
۲
دکتر ولی اله میرخانی
دبیر کمیته
اصفهان
۳
دکتر مجتبی باقر زاده
عضو کمیته
صنعتی شریف
۴
دکتر عباس ترسلی
عضو کمیته
شهید چمران اهواز
۵
دکتر شهرام تنگستانی نژاد
عضو کمیته
اصفهان
۶
دکتر ناصر صفری
عضو کمیته
شهید بهشتی
۷
دکتر حمید گلچوبیان
عضو کمیته
مازندران
۸
دکتر علی مرسلی
عضو کمیته
تربیت مدرس

دوره ۱۳۹۱-۱۳۹۳

دوره ۱۳۹۱-۱۳۹۳:

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱
دکتر مهدی امیر نصر
ریاست کمیته
صنعتی  اصفهان
۲
دکتر ولی اله میرخانی
دبیر کمیته
اصفهان
۳
دکتر عباس ترسلی
عضو کمیته
شهید چمران اهواز
۴
دکتر آزاده تجردی
عضو کمیته
علم و صنعت
۵
دکتر محمد جوشقانی
عضو کمیته
رازی کرمانشاه
-----
۶
دکتر رضا طیبی
عضو کمیته
حکیم سبزواری
۷
دکتر سعید قدیمی
عضو کمیته
امام حسین(ع)
۸
دکتر بهرام یداللهی
عضو کمیته
اصفهان

دوره ۱۳۸۹-۱۳۹۱

دوره ۱۳۸۹-۱۳۹۱:

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱
دکتر مهدی امیر نصر
ریاست کمیته
صنعتی  اصفهان
۲
دکتر ولی اله میرخانی
دبیر کمیته
اصفهان
۳
دکتر عباس ترسلی
عضو کمیته
شهید چمران اهواز
۴
دکتر آزاده تجردی
عضو کمیته
علم و صنعت
۵
دکتر محمد جوشقانی
عضو کمیته
رازی کرمانشاه
-----
۶
دکتر رضا طیبی
عضو کمیته
حکیم سبزواری
۷
دکتر سعید قدیمی
عضو کمیته
امام حسین(ع)
۸
دکتر بهرام یداللهی
عضو کمیته
اصفهان

دوره ۱۳۸۷-۱۳۸۹

دوره ۱۳۸۷-۱۳۸۹:

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱
دکتر مهدی امیر نصر
ریاست کمیته
صنعتی  اصفهان
۲
دکتر ولی اله میرخانی
دبیر کمیته
اصفهان
۳
دکتر حسین آقا بزرگ
عضو کمیته
خوارزمی
۴
دکتر عباس ترسلی
عضو کمیته
شهید چمران اهواز
۵
دکتر آزاده تجردی
عضو کمیته
علم و صنعت
۶
دکتر محمد جوشقانی
عضو کمیته
رازی کرمانشاه
-----
۷
دکتر موید حسینی صدر
عضو کمیته
مجلس شورای اسلامی
۷
دکتر رضا طیبی
عضو کمیته
حکیم سبزواری
۹
دکتر حسن کی پور
عضو کمیته
بوعلی سینا-همدان
-----
۱۰
دکتر بدری زمان مومنی
عضو کمیته
خواجه نصیرالدین طوسی