جهت دریافت برنامه ی چهارمین مدرسه ی زمستانی کمومتریکس کلیک نمایید.

 

website: http://wsc.ch.sharif.edu

 

ساعت ۸:۳۰ مراسم افتتاحیه ی چهارمین مدرسه ی زمستانی کمومتریکس در آدرس مجازی زیر برگزار می گردد:

https://vc.sharif.edu/ch/wsc-2022
 

Contact: