لینک اتاق مجازی این وبینار:

 

https://vroom.shirazu.ac.ir/social9