نام کتاب ها:

  • صید شاه ماهی(روایت زندگی دکتر سید حبیب فیروزآبادی)
  • جادوی کیمیا(روایت زندگی دکتر ناصر ایران پور)
  • افسانه کیمیا(روایت زندگی دکتر افسانه صفوی)
  • شور شرقی(روایت زندگی دکتر هاشم شرقی)

 

مولف: حمید روزیطلب

نشر: انتشارات دانش بنیان فناور(  بنیاد ملی نخبگان، بنیادنخبگان استان فارس)

چاپ اول: زمستان ۱۳۹۶

شماره کتابشناسی ملی: ۴۷۴۴۸۰۵

موضوع: خاطرات شیمیدانان و مدرسان ایران

 

مقدمه:

زندگی سرشار از لحظاتی است که تصمیم های کوچکمان تاثیرات شگرفی بر سرنوشتمان می گذارد. شاید به درستی گزینش راه های فرارویمان کمتر اهمیت می دهیم و بیشتر به دشواری های زودگذر انتخاب هایمان فکر می کنیم، نه به درستی راهی که بر می گزینیم.

فرصت بهره گیری از تجربه های دیگرانی که با همت بلند افق های دست نیافتنی را یک به یک درنوردیده اند، راهکار فراموش شده ای است که خود را بی نیاز آن می دانیم.

این کار نادرست به هیچ قشر و سن و گروهی محدود نیست و در هر گام بلند زندگی مان، تکیه بر کوه بلند آگاهی پیران سربلند، پشتوانه ای برای موفقیت و بهروزی است.

این کتاب پیش از آنکه تکریمی باشدبر همت بلند انسانی بزرگ، چراغ روشنی است فراروی جست و جو گران راستی و سعادت که در لحظه های تردید، روشنی راهی را که بایسته ی برگزیدن است، آشکار می کند.

بنیاد نخبگان استان فارس، به عنوان پیشگام این راه افتخاربرانگیز، این کتاب را به امید اثری در زندگی تک تک افراد جامعه برای ساخت سرزمینی شایسته ی نام والای ایران اسلامی، به همه ی پویندگان حقیقت تقدیم می کند.

تلاش متصدیان تهیه ی این کتاب برای عرضه ی روایتی خواندنی و شنیدنی و به یادسپردنی از زندگی اساتید شامخ را سپاسی نیست جز خواندن این اثر و تشویق آنان که دوستشان داریم، به خوانش آن.

این کتاب ها ادامه مجموعه کتابهایی است از این دست درباره ی زندگی دانشمندان شهر و دیارمان که شما را به خواندن آن ها نیز دعوت می کنم.

دکتر حبیب شریف

رئیس بنیاد نخبگان استان فارس