سری : شماره نهم مردادماه ١٣٩١

مدیر مسئول: ولی اله میرخانی

سردبیر: محمدرضا ایروانی

طرح روی جلد و پشت جلد:  امیرحسین علینوری     ahalinoori@yahoo.co.uk

تایپ: فاطمه کریمی پور

صفحه آرایی: هنگامه عباسی

شمارگان: ٣٠٠٠ نسخه

آدرس: اصفهان - خیابان هزارجریب - دانشگاه اصفهان-گروه شیمی - دفتر نشریه خبری انجمن شیمی ایران

تلفن: ٠٣١٣٧٩٣٢٧١٣

پست الکترونیکی: m.r.iravani@sci.ui.ac.ir

 

فهرست مطالب:

رهنمودهای مقام معظم رهبری ٢

فرصتها، تهدیدها و افقهای آینده شیمی ایران ٣

اخبار انجمن شیمی ایران ۱۷

اخبار رویدادهای علمی و فرهنگی ۲۲

معرفی برگزیدگان شیمی ایران(۲)  ۳۲

معرفی دانشمندان پراستناد بینالمللی ٣٦

حقایقی درباره ١٦٠ برنده نوبل شیمی ۴١

تازههای علمی شیمی ایران و جهان ۴٣

معرفی کتب جدید منتشر شده در زمینه شیمی ٦٩

اخبار همایش ها و سمینارهای علمی داخلی و بین المللی ٧٠

 

جهت مطالعه نشریه فوق بر روی لینک زیر کلیک کنید