کمیته آموزش شیمی

اعضای کمیته

دوره ۱۳۹۷-۱۳۹۹

 

لیست اعضای منتخب دوره جدید (۱۳۹۷-۱۳۹۹) کمیته تخصصی­ آموزش شیمی انجمن شیمی ایران:

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکترمحمد کوتی

ریاست کمیته

شهید چمران اهواز

۲

دکتر ناهید پوررضا

دبیر کمیته

شهید چمران اهواز

۳ دکتر نعمت اله ارشدی عضو کمیته زنجان- آموزش و پرورش
۴ دکتر عبدالعلی علیزاده عضو کمیته تربیت مدرس

۵

دکتر فرانک منطقی

عضو کمیته

علم و صنعت ایران

۶

دکتر معصومه قلخانی

عضو کمیته

تربیت دبیر شهید رجائی

۷ دکتر علیرضا گرجی عضو کمیته یزد

۸

دکتر سید حمید احمدی

عضو کمیته

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

۹ دکتر محمدکاظم رفوئی عضو کمیته خوارزمی
۱۰ دکتر پونه ابراهیمی عضو علی البدل گلستان
۱۱  دکترعلیرضا­ کرمی ­گزافی عضو علی البدل تربیت دبیر شهید رجائی

دوره ۱۳۹۴-۱۳۹۶

لیست اعضای منتخب دوره (۱۳۹۴-۱۳۹۶) کمیته تخصصی­ آموزش شیمی انجمن شیمی ایران:

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکتر نعمت اله ارشدی

ریاست کمیته

زنجان- آموزش و پرورش

۲

دکتر ناهید پوررضا

دبیر کمیته

شهید چمران اهواز

۳ دکتر محسن افتاده عضو کمیته پیام نور
۴ دکتر رحیم حکمت شعار عضو کمیته الزهراء

۵

دکتر عبدالعلی علیزاده

عضو کمیته

تربیت مدرس

۶

دکتر مصطفی محمدپور امینی

عضو کمیته

شهید بهشتی

۷ دکتر فرانک منطقی عضو کمیته علم و صنعت

۸

دکتر محمدرضا هرمزی نژاد

عضو کمیته

صنعتی شریف

 

دوره ۱۳۹۱-۱۳۹۳

دوره ۱۳۹۱-۱۳۹۳:

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکترمحمد کوتی

ریاست کمیته

شهید چمران اهواز

۲

دکتر ناهید پوررضا

دبیر کمیته

شهید چمران اهواز

۳ دکتر نعمت اله ارشدی عضو کمیته زنجان
۴ دکتر رضا اوجانی عضو کمیته مازندران
۵ دکتر مجتبی باقر زاده عضو کمیته صنعتی شریف
۶ دکتر حسین عشقی عضو کمیته فردوسی مشهد
۷

دکتر عبدالعلی علیزاده

عضو کمیته

تربیت مدرس

۸

دکترعلی عموزاده

عضو کمیته

سمنان

دوره ۱۳۸۹-۱۳۹۱

 

دوره ۱۳۸۹-۱۳۹۱:

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکترمحمد کوتی

ریاست کمیته

شهید چمران اهواز

۲

دکتر ناهید پوررضا

دبیر کمیته

شهید چمران اهواز

۳ دکتر نعمت اله ارشدی عضو کمیته زنجان
۴ دکتر رضا اوجانی عضو کمیته مازندران
۵ دکتر مجتبی باقر زاده عضو کمیته صنعتی شریف
۶ دکتر حسین عشقی عضو کمیته فردوسی مشهد
۷

دکتر عبدالعلی علیزاده

عضو کمیته

تربیت مدرس

۸

دکترعلی عموزاده

عضو کمیته

سمنان

 

دوره ۱۳۸۷-۱۳۸۹

 

دوره ۱۳۸۷-۱۳۸۹:

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکترمحمد کوتی

ریاست کمیته

شهید چمران اهواز

۲

دکتر ناهید پوررضا

دبیر کمیته

شهید چمران اهواز

۳ دکتر مجتبی باقر زاده عضو کمیته صنعتی شریف
۴ دکتر مونا حسینی عضو کمیته شیراز
۵ دکتر عبدالعلی علیزاده عضو کمیته تربیت مدرس
۶ دکترعلی عموزاده عضو کمیته سمنان
۷ دکتر سید جواد معافی

عضو کمیته

دامغان -----

۸

دکتر نادر نوروزی پسیان

عضو کمیته

ارومیه