چکیده ای از بیست و ششمین سمینار شیمی تجزیه در غالب تصویر