اعضای هیات تحریریه نشریه تخصصی آموزش شیمی ایران

نام و نام خانوادگی سمت دانشگاه
دکتر محمد کوتی سردبیر شهید چمران اهواز
دکتر نعمت اله ارشدی مدیر مسئول زنجان
دکتر رضا اوجانی عضو هیات تحریریه مازندران
دکتر محمد رضا ایروانی عضو هیات تحریریه اصفهان
دکتر مجتبی باقرزاده عضو هیات تحریریه صنعتی شریف
دکتر احمد خرم آبادی عضو هیات تحریریه بوعلی سینا-همدان
دکتر محمد رضا سعیدی عضو هیات تحریریه صنعتی شریف
دکتر حمید گلچوبیان عضو هیات تحریریه مازندران
دکتر مجید میرمحمد صادقی عضو هیات تحریریه اصفهان
دکتر ابوالقاسم نجفی عضو هیات تحریریه صنعتی شریف
دکتر بیژن نجفی عضو هیات تحریریه صنعتی اصفهان