مسئولین نشریه تخصصی شیمی فیزیک ( Physical Chemistry Research )

 

نام و نام خانوادگی سمت دانشگاه
دکتر علی حیدر پاکیاری سردبیر شیراز
دکتر حسن به نژاد مدیر مسئول تهران
دکتر محمد حسن انتظاری عضو هیات تحریریه فردوسی مشهد
دکتر محمود تبریزچی عضو هیات تحریریه صنعتی اصفهان
دکتر شاهین روحانی عضو هیات تحریریه صنعتی شریف-فیزیک
دکتر هاشم رفیعی تبار عضو هیات تحریریه علوم پزشکی شهیدبهشتی-فیزیک
دکتر محمد تقی زعفرانی معطر عضو هیات تحریریه تبریز
دکتر حسن سبزیان عضو هیات تحریریه اصفهان
دکتر محمد علی شاه زمانیان عضو هیات تحریریه اصفهان-فیزیک
دکتر ناصر شاه طهماسبی عضو هیات تحریریه فردوسی مشهد
دکتر محمد رضا غلامی عضو هیات تحریریه صنعتی شریف
دکتر محمود مرادی عضو هیات تحریریه شیراز
دکتر علی مقاری عضو هیات تحریریه تهران
دکتر افشان مهاجری عضو هیات تحریریه شیراز
دکتر علی اکبر میرزائی عضو هیات تحریریه سیستان و بلوچستان