مسئولین نشریه تخصصی شیمی آلی ( Organic Chemistry Research )

 

نام و نام خانوادگی سمت دانشگاه
دکتر محمد زمان کسائی سردبیر تربیت مدرس
دکتر عبدالعلی علیزاده مدیر مسئول تربیت مدرس
دکتر مهدی ادیب عضو هیات تحریریه تهران
دکتر سعید بلالائی عضو هیات تحریریه خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر خدابخش نیکنام عضو هیات تحریریه بوشهر
دکتر محمد علی زلفی گل عضو هیات تحریریه بوعلی سینا-همدان
دکتر هاشم شرقی عضو هیات تحریریه شیراز
دکتر فرهاد شیرینی عضو هیات تحریریه گیلان
دکتر پیمان صالحی عضو هیات تحریریه شهید بهشتی
دکتر حسین عشقی عضو هیات تحریریه فردوسی مشهد
دکتر علیرضا کیاست عضو هیات تحریریه شهید چمران اهواز
دکتر فیروز مطلوبی مقدم عضو هیات تحریریه صنعتی شریف
دکتر شادپور ملک پور عضو هیات تحریریه صنعتی اصفهان