سخنرانی پرفسور سیریل روکبوش از دانشگاه لیل فرانسه

سه شنبه ١٣ آذر ماه ۱۳۹۷ ساعت ١٥
دانشگاه صنعتی شریف

بیشتر ...