اولین فراخوان بیست ودومین سمینار شیمی آلی

28 تا 30 مرداد 1393
دانشکده شیمی در دانشگاه تبریز

بیشتر ...

اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی

فروردین ماه 93
مهلت ارسال مقالات: 92/8/1 الی 92/10/20

بیشتر ...


ششمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران

7-8 آبان ماه 92- دانشگاه تبریز
برگزار گردید

بیشتر ...