برنامه اجرایی و لینک ورود به یازدهمین کنفرانس آموزش انجمن شیمی ایران

۱۲ آذر ماه ۱۳۹۹ -ساعت: ۸:۳۰ الی ۱۶:۳۰
دانشگاه فرهنگیان اصفهان -به صورت مجازی

بیشتر ...