ثبت دومین ثبت اختراع معتبر بین المللی (US patent) توسط جناب آقای پروفسور علی عمو زاده

"ثبت دومین ثبت اختراع معتبر بین المللی (US patent) توسط استاد ارجمند دانشکده شیمی دانشگاه سمنان جناب آقای پروفسور علی عمو زاده، تبریک و دست مریزاد"

جهت مشاهده (US patent)  . کلیک نمایید