انتخاب برترین انجمن علمی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی کل کشور

 

انتخاب انجمن علمی دانشجویی شیمی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

به عنوان برترین انجمن علمی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی کل کشور

 

انجمن علمی دانشجویی شیمی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز به عنوان مقام اول و برترین انجمن علمی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی کل کشور در بزرگترین و مهم ترین جشنواره علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی در بین تمامی انجمن های علمی دانشجویی و در تمامی رشته ها انتخاب گردید و همچنین جناب آقای آرش جوابی (رئیس انجمن علمی دانشجویی شیمی کاربردی واحد شیراز) نیز به عنوان مقام اول در بخش انجمن های علمی انتخاب گردیدند و از سوی جناب آقای دکتر طهرانچی ریاست عالی دانشگاه آزاد اسلامی کل کشور مورد تجلیل قرار گرفتند.

"تبریک و دستمریزاد"