جدول زمانی برگزاری مدرسه زمستانه شیمی محاسباتی ونهمین کارگاه شیمی نظری و محاسباتی

 

 

Tuesday 8 Dec

Wednesday 9 Dec

Thursday 10 Dec

Friday 11 Dec 2020

9:00 – 10:00

Intro. Gaussian

9:00 – 10:00

Question and answer

9:00 – 10:00

Question and answer

9:00 – 10:00

Question and answer

10:30 – 11:30

Intro. Gauss View

10:30 – 11:30

Hartree-Fock

10:30 – 11:30

Correlated methods

10:30 – 11:30

Density Functional Theory

12:00 – 13:00

Hands-on-Gaussian

12:00 – 13:00

Correlated methods

12:00 – 13:00

MCSCF and excited states

12:00 – 13:00

Basis set

13:00 – 14:00

Break

13:00 – 14:00

Break

13:00 – 14:00

Break

13:00 – 14:00

Break

14:00 – 15:00

Hands-on-Gaussian

14:00 – 15:00

Theoretical exercise

14:00 – 15:00

Theoretical exercise

14:00 – 15:00

Wave function analysis

15:00 – 16:00

Hands-on-Material

15:00 – 16:00

Computer exercise

15:00 – 16:00

Computer exercise

15:00 – 16:00

Theoretical exercise

16:30 – 17:30

Hands-on-Material

16:30 – 17:30

Question and answer

16:30 – 17:30

Question and answer

16:30 – 17:30

Break

Sunday 13 Dec 2020

Monday 14 Dec 2020

Tuesday 15 Dec 2020

Wednesday 16 Dec 2020

9:00 – 10:00

 

9:00 – 10:00

Question and answer

9:00 – 10:00

Theoretical exercise

9:00 – 10:00

 

10:30 – 11:30

 

10:30 – 11:30

Relativistic methods

10:30 – 11:30

Optimization

10:30 – 11:30

Theoretical exercise

12:00 – 13:00

Theoretical exercise

12:00 – 13:00

Molecular properties

12:00 – 13:00

Qualitative models

12:00 – 13:00

Computer exercise

13:00 – 14:00

Break

13:00 – 14:00

Break

13:00 – 14:00

Break

13:00 – 14:00

Break

14:00 – 15:00

Computer exercise

14:00 – 15:00

Computer exercise

14:00 – 15:00

Computer exercise

14:00 – 15:00

Computer exercise

15:00 – 16:00

Computer exercise

15:00 – 16:00

Computer exercise

15:00 – 16:00

Computer exercise

15:00 – 16:00

Computer exercise

16:30 – 17:00

Question and answer

16:30 – 17:00

Question and answer

16:30 – 17:00

Question and answer

16:30 – 17:00

Closing