انتخاب جناب آقای دکتر مظاهر احمدی بعنوان Guest Editor مجله Talanta

احتراما به استحضار می رساند که استاد ارجمند   جناب آقای دکتر مظاهر احمدی   عضو هیات علمی گروه شیمی تجزیه دانشکده شیمی دانشگاه بوعلی سینای همدان بعنوان     Guest Editor  مجله Talanta انتخاب شده اند.

ایشان ویرایش یک شماره از این مجله را با عنوان Nanomagnets بر عهده دارند. لذا از تمامی شیمیدان های گرامی که در حوزه کاربرد نانوذرات مغناطیسی در شیمی تجزیه مشغول به فعالیت پژوهشی می باشند دعوت می شود جهت اطلاعات بیشتر و ارسال مقالات کیفی به لینک زیر مراجعه کنند:

https://www.journals.elsevier.com/talanta/call-for-papers/magnetic-nanomaterials-in-analytical-chemistry  

شایان ذکر است این مجله Q1 بوده و جزو معتبرترین مجلات بین المللی شیمی تجزیه می باشد.

جناب آقای دکتر احمدی تبریک و دستمریزاد