اولین سمپوزیوم کمومتریکس انجمن شیمی ایران (مجازی)

۲۰ و ۲۱ آبان ماه ۹۹
دانشگاه تبریز

سلام خدمت دوستان گرامی

به اطلاع  می رساند که اولین سمپوزیوم کمومتریکس انجمن شیمی ایران ایران  با هدف تعمیق این دانش و  آشنایی بیشتر پژوهشگران فعال در این زمینه با مباحث مختلف این دانش، در مورخه ۲۰ و ۲۱ آبان ماه ۹۹ در دانشگاه تبریز برگزار می شود، این سمپوزیوم موضوع محور و بحث محور خواهد بود. بدین صورت که بر روی موضوعات انتخاب شده  سخنرانی و سپس بر روی موضوعات سخنرانی شده، بحث های آزاد با هدایت یکی از اساتید صاحب نظر صورت خواهد گرفت تا شرکت کنندگان در رابطه با صورت مسئله و هم راه حل های مطرح شده اطلاعات کافی  بدست بیاورند. موضوعات انتخاب شده برای دوره اول این سمپوزیوم بصورت زیر است:

Topics:

Chemometrical Analysis of Metabolomics data

Calibration in Analytical Chemistry: from univariate to multivariate data

این سمپوزیوم بصورت مجازی برگزار خواهد شد و اطلاعات تکمیلی در  خصوص سمپوزیوم  در آینده نزدیک منتشر خواهد شد.