دانشکده علوم شیمی و نفت دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند

۹-۱ اسفند ماه ۹۸
کارگاه عملی وتئوری کروماتوگرافی گازی (GC)
کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)