کسب جایزه ی پروفسور حسابی و جشنواره خیام توسط دکتر قلی بیکیان