اعلام کارگاه های آموزشی همزمان بابرگزاری بیست ودومین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

۲۹ الی ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸
دانشگاه زنجان

«در پایان هر کارگاه برای شرکت کنندگان، گواهی شرکت در کارگاه مربوطه صادر می شود»

جهت ثبت نام کلیک نمایید