کارگاه عملی وتئوری کروماتوگرافی گازی (GC) وکروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)

۳۱ مرداد ماه الی ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۸
دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم شیمی و نفت