جناب آقای دکتر مسعود میرزایی شهرابی، برگزیده جایزه ابوریحان و پژوهشگر جوان سال ١٣٩٨

"انتخاب شایسته جناب آقای دکتر مسعود میرزایی شهرابی، عضو محترم هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد و شیمیدان برجسته کشورمان و رئیس کمیته زئولیت انجمن شیمی ایران را، به عنوان پژوهشگر جوان علوم پایه کشور در سال ١٣٩٨، توسط فرهنگستان علوم کشور و کسب جایزه ابوریحان بیرونی را صمیمانه تبریک عرض نموده و می ستاییم"

هیات مدیره انجمن شیمی ایران

 

"مصاحبه جناب آقای دکتر مسعود میرزایی شهرابی، برگزیده جایزه ابوریحان و پژوهشگر جوان سال ١٣٩٨"