حضور پروفسور زلفی گل در همایش علوم پایه فرصت ها و چالش ها

چهارشنبه ۵ دی ماه ۱۳۹۷
دانشگاه اصفهان
ساعت ۸ الی ۱۶