چهارمین مجمع عمومی اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی شیمی برگزار گردید

 

چهارمین مجمع عمومی اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی شیمی در سالن جلسات معاونت فرهنگی دانشگاه خوارزمی برگزار گردید. 

در پایان این نشست اعضای ذیل به عنوان دبیران کمیته و اعضای شورای مرکز اتحادیه انتخاب گردیدند:

  •  میلاد شمس آبادی (دانشگاه خوارزمی) - دبیر اتحادیه
  •  یونس خادمی (دانشگاه جیرفت) - نایب دبیر اتحادیه و دبیر کمیته مناطق
  •  مریم اللهیاری (دانشگاه رازی کرمانشاه) - دبیر کمیته روابط عمومی
  •  محمدرضا محمدزاده صومعه سرائی - (موسسه آموزش عالی قدر کوچصفهان) - دبیر کمیته آموزش و نشریات
  •  یونس بهادری -  (دانشگاه شهید مدنی تبریز) - دبیر کمیته تحقیق و پژوهش
  •  مصطفی پوررستگار -  (موسسه آموزش عالی قدر کوچصفهان) - دبیر کمیته همایش ها و مسابقات
  •  اسما پورمهدی  (دانشگاه شهید بهشتی) - دبیر کمیته ارتباط با صنعت

 

همچنین بازرسان اتحادیه نیز به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

  •  محمودی احمدی میاندشتی (دانشگاه ملایر)
  • فاطمه گودرزی (دانشگاه پیام نور)

اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی شیمی