کمیته کمومتریکس انجمن شیمی برگزار میکند: 1st Winter School of Chemometrics

۶-۸ بهمن ماه ۱۳۹۷
دانشگاه صنعتی شریف

 

کمیته و شیمیدان های بسیار فعال کمومتریکس، تلاشتان را می ستاییم، دست مریزاد