معیارهای اسکوپوس در ارزشیابی علمی مجلات

از سال ۲۰۰۴ که اسکوپوس شروع به کار نمود، حدود ۵۶ میلیون پرونده در این پایگاه داده نمایه شدهاست. در ابتدا، محتوا اسکوپوس از منابع مختلف (پایگاه دادههای داخلی مانند: Embase، ScienceDirect و Compendex) به دست میآمد و سطوح مختلفی از محتوا مورد بازبینی قرار  میگرفت. عوامل گفته شده به همراه این واقعیت که معیارهای ارزیابی در طول زمان تغییر کرده و سختتر شدهاست، منجر به وضعیتی شده که برخی از نشریات دیگر واجد شرایط معیارهای کیفیت اسکوپوس نیستند.

به منظور افزایش حداکثری کیفیت در پایگاه اسکوپوس و به منظور حفظ کیفیت مداوم مجلات نمایه شده در این پایگاه، این بازبینی با ۶ معیار بنیادی در هر سال صورت خواهد گرفت. این معیارها هرساله توسط CSAB بروزرسانی میگردد. مجلاتی که از معیارهای اسکوپوس تبعیت نکنند با پرچم قرمز مشخص میشوند تا موارد مورد نظر را برطرف کنند. در بازبینی بعدی و در صورت عدم احراز هرکدام از موارد ششگانه، این مجلات برای بازبینی مجدد توسط CSAB انتخاب شده و امکان توقف نمایهسازی آنها وجود خواهد داشت. در ادامه ۶ معیار اسکوپوس برای بازبینی را ارائه میدهیم:

  • مجله در مقایسه با مجلات مشابه در حوزه موضوعی خود دارای حداقل دو نرخ خودارجاعی باشد.
  •  مجله در مقایسه با مجلات مشابه در حوزه موضوعی خود، نیمی از تعداد ارجاعات را دریافت کند.
  • مجله در مقایسه با مجلات مشابه در حوزه موضوعی خود دارای امتیاز تاثیر در انتشار نصف یا کمتر از میانگین باشد.
  • مجله در مقایسه با مجلات مشابه در حوزه موضوعی خود دارای تعداد مقالات نصف یا کمتر باشد.
  • حداکثر نیمی از چکیده مقالات مجله در مقایسه با مجلات مشابه در حوزه موضوعی خود استفاده شود.
  • حداکثر نیمی از متن کامل مقالات مجله در مقایسه با مجلات مشابه در حوزه موضوعی خود استفاده شود.

 

 جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 05138419434 بخش بازرگانی و مجلات (سرکار خانم مرتضوی) تماس حاصل فرمائید.