سخنرانی پرفسور سیریل روکبوش از دانشگاه لیل فرانسه

سه شنبه ١٣ آذر ماه ۱۳۹۷ ساعت ١٥
دانشگاه صنعتی شریف

سخنرانی پرفسور سیریل روکبوش از دانشگاه لیل فرانسه

دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف سالن کیمیا

سه شنبه ١٣ آذر ماه ساعت ١٥