اولین گاهنامه اتحادیه دانشجویی کشور منتشر شد

 
اولین شماره گاهنامه "رزونانس" در تاریخ ۱ آبان ۱۳۹۷ با همکاری و تلاش اعضای سومین  دوره از اتحادیه دانشجویی شیمی به صاحب امتیازی میلاد شمس آبادی فراهانی دبیر اتحادیه و با مدیر مسئولی محمدرضا محمدزاده صومعه سرایی و سردبیری مصطفی پور رستگار آماده دریافت خواهد بود.
دریافت فایل نشریه در روز سه شنبه ۱ آبان از طریق وب سایت اتحادیه امکان پذیر می باشد.
منتظر استقبال گرم شما هستیم
 
@iranian_chemist