بیستمین کنگره انجمن شیمی ایران برگزار گردید

۲۸-۲۶ تیر ماه ۱۳۹۷
دانشگاه فردوسی مشهد