بیستمین کنگره انجمن شیمی ایران

۲۸-۲۶ تیر ماه ۱۳۹۷
دانشگاه فردوسی مشهد