نشریه خبری انجمن شیمی ایران-شماره دهم-اسفند ۹۶

سری : شماره دهم اسفند ماه ۹۶

مدیر مسئول: ولی اله میرخانی

سردبیر: محمدرضا ایروانی

طرح روی جلد و پشت جلد: امیرحسین علی نوری

تایپ : فاطمه کریمی پور

صفحه آرایی: هنگامه عباسی

شمارگان: ١٠٠٠ نسخه

آدرس: اصفهان - خیابان هزارجریب - دانشگاه اصفهان-گروه شیمی - دفتر نشریه خبری انجمن شیمی ایران

تلفن: ٠٣١٣٧٩٣۴۹۱۹

پست الکترونیکی: m.r.iravani@sci.ui.ac.ir

نشریه خبری انجمن شیمی ایران، خبرنامه داخلی این انجمن است.

 

فهرست مطالب:

رهنمودهای مقام معظم رهبری
اخبار انجمن شیمی ایران
اخبار رویدادهای علمی و فرهنگی
تازه های علمی شیمی ایران
تازه های علمی شیمی جهان

جهت مطالعه نشریه فوق بر روی لینک زیر کلیک کنید