خلاصه مقالات بیست و پنجمین کنفرانس شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه تبریز
زمان برگزاری: ۱۲ تا ۱۴ شهریور ماه ۹۷
دبیر : جناب آقای دکتر عبدالحسین ناصری