خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره شیمی انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه شیراز
زمان برگزاری: ۳ الی ۵ اسفند ماه ۹۵
رئیس کنگره: دکتر سید حبیب فیروزآبادی
دبیر علمی کنگره: جناب آقای دکتر سید حسین موسوی پور
دبیراجرایی کنگره: جناب آقای دکتر عبدالکریم عباسپور