نشریه خبری انجمن شیمی ایران-شماره اول-آبان ماه ۸۵

سری : شماره دوم بهمن ماه ۸۵

مدیر مسئول: ولی اله میرخانی

سردبیر: محمدرضا ایروانی

همکاران این شماره: محبوبه اسلامی، الهه عسکری، امیرحسین علی نوری، رضا کاربخش، الهام کشاورز، زهرا نادعلیان، محبوبه نصر اصفهانی، زینب نوری صفا، زهرا همتیان

با تشکر از: دکتر کاظم کارگشا و دکتر محمدعلی زلفی گل

طرح روی جلد و پشت جلد: امیرحسین علی نوری

تایپ و صفحه آرایی: فاطمه کریمی پور

شمارگان: ١٠٠٠ نسخه

آدرس: اصفهان - خیابان هزارجریب - دانشگاه اصفهان-گروه شیمی - دفتر نشریه خبری انجمن شیمی ایران

تلفن: ٠٣١٣٧٩٣٢٧١٣

پست الکترونیکی: m.r.iravani@sci.ui.ac.ir :

 

فهرست مطالب:

سرمقاله
رهنمودهای مقام معظم رهبری
فناوری شیمی اتنخابی درست برای توسعه(١)
معرفی دانشکده شیمی دانشگاه های اصفهان و صنعتی اصفهان
معرفی انجمن شیمی ایران (١)
مصاحبه
اخبار انجمن شیمی ایران
آشنایی با چهره ماندگار شیمی در سال ۸۵
تازه های کتاب شیمی
آشنایی با برخی سایت های علمی در زمینه شیمی
تازه های علمی شیمی
اخبار همایش ها و سمینارهای علمی داخلی و بین المللی

 

جهت مطالعه نشریه فوق بر روی لینک زیر کلیک کنید: