نشریه خبری انجمن شیمی ایران-شماره های سوم وچهارم-اردیبهشت و مرداد ۸۶

سری : شماره های سوم وچهارم اردیبهشت و مرداد ۸۶

مدیر مسئول: ولی اله میرخانی

سردبیر: محمدرضا ایروانی

همکاران این شماره: محسن سنایی فر، مهدی شمسی پور، رضا کاربخش، الهام کشاورز

با تشکر از: دکتر حسن سبزیان

طرح روی جلد و پشت جلد: مهدی شمسی پور

تایپ و صفحه آرایی: فاطمه کریمی پور

شمارگان: ١۵٠٠ نسخه

آدرس: اصفهان - خیابان هزارجریب - دانشگاه اصفهان-گروه شیمی - دفتر نشریه خبری انجمن شیمی ایران

تلفن: ٠٣١٣٧٩٣٢٧١٣

پست الکترونیکی: m.r.iravani@sci.ui.ac.ir :

 

فهرست مطالب:

سرمقاله
رهنمودهای مقام معظم رهبری
مصاحبه با آقای دکتر حسن سبزیان
معرفی دانشکده شیمی دانشگاه یزد
اخبار رویدادهای علمی و فرهنگی
اخبار انجمن شیمی ایران
معرفی دانشمندان برتر ایران
آشنایی با جایزه نوبل و معرفی برندگان نوبل شیمی
تازه های کتاب شیمی
معرفی کتاب خارجی
تازه های علمی شیمی ایران و جهان
اخبار همایش ها و سمینارهای علمی داخلی و بین المللی

 

جهت مطالعه نشریه فوق بر روی لینک زیر کلیک کنید: