نشریه خبری انجمن شیمی ایران-شماره هشتم-مرداد90

 

سری : شماره هشتم مردادماه ١٣٩٠

(ویژه نامه شماره ٣ سال جهانی شیمی)

مدیر مسئول: ولی اله میرخانی

سردبیر: محمدرضا ایروانی

طرح روی جلد و پشت جلد: امیرحسین علینوری ahalinoori@yahoo.co.uk

تایپ: فاطمه کریمی پور

صفحه آرایی: هنگامه عباسی

شمارگان: ٤۵٠٠ نسخه

آدرس: اصفهان - خیابان هزارجریب - دانشگاه اصفهان-گروه شیمی - دفتر نشریه خبری انجمن شیمی ایران

تلفن: ٠٣١٣٧٩٣٢٧١٣

پست الکترونیکی: m.r.iravani@sci.ui.ac.ir :

 

فهرست مطالب:

رهنمودهای مقام معظم رهبری ٢

اخبار انجمن شیمی ایران ٣

مصاحبه با دکتر محمدرضا گنجعلی؛ دانشمند پراستناد شیمی ٤

اخبار رویدادهای علمی و فرهنگی ۷

در سوگ اساتید بزرگ شیمی ۱۵

معرفی برگزیدگان شیمی ایران (۱)  ۱۷

تازههای علمی شیمی ایران و جهان ٢٣

معرفی کتب جدید منتشر شده در زمینه شیمی ٨١

اخبار همایش ها و سمینارهای علمی داخلی و بین المللی ٨٢

 

جهت مطالعه نشریه فوق بر روی لینک زیر کلیک کنید: