آلبوم بیست و سومین سمینار شیمی تجزیه ایران-صنعتی شریف