آلبوم چهاردهمین سمینار شیمی تجزیه ایران ۱۳۸۴

دانشگاه بیرجند سال ۱۳۸۴